Temiz Enerji Faliyetleri
Geri

Tesislerimizde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yaygınlaştırıldı

Kendi enerjisini üreten bina ve tesisler

Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı 186 kW, Selçuk Transfer İstasyonu 83 kW, Seyrek Hayvan Barınağı 400 kW, Aliağa İtfaiye Binası 68,4 kW, Bergama Mezbahası 74 kW, Uzundere Spor Salonu 36 kW, Çiğli Aile Danışma Merkezi 25 kW, Yeşilyurt Kültür Merkezi 75 kW, Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Havuz 120 kW, Çaybaşı İtfaiye Grubu 20 kW, Çeşme İtfaiye Grubu 20 kW, Konak Tünelleri Sabit Tesisleri Binaları Çatı Alanlarına 60 kW, Bergama İtfaiye 54 kW, Seyrek İtfaiye 40 kW GES kurulumu yapılmıştır.

Toros İtfaiye Kampüsü 215 kW, Örnekköy Sosyal Projeler Kampüsü 201 kW kurulum çalışmaları devam etmektedir.

Gümüldür İtfaiye, Selçuk İtfaiye, Aliağa Kültür Merkezi ve Bornova Kültür Merkezi çatı alanları için proje çalışmaları tamamlanmış olup yapım aşaması sürecine geçilecektir. Selçuk Kültür Merkezinde ise projeler hazırlanmış olup çağrı mektubu başvurusu yapılacaktır.

Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü, Özdere Çok Amaçlı Salon, Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı, Aliağa OSB İtfaiye Grubu birimlerinin çatı alanlarına GES Projelendirme çalışmalarına başlanmıştır.


Yüzer GES

Belediyemiz yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanarak; enerji maliyetlerini azaltmak, temiz enerji kullanımı ve iklime dirençli bir kent oluşturmak için yeni projeler geliştirmeye devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyemizin “Başka bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda küçük ölçekli üreticiyi destekleyen ve tarımda temiz enerjiye geçişe öncülük edecek olan Karaburun Parlak Göleti üzerine “Yüzer Güneş Enerjisi Santrali ile Çalışan Sulama Sistemi” projesi başlatılarak tarımsal sulama faaliyetlerinde güneş enerjisinin kullanımı ile çiftçinin sulama masraflarının azaltılması sağlanacaktır. Bu kapsamda sulama kooperatifleri ile yakın olarak çalışılmaktadır.

Belediyemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Elektrik İhtiyacını Karşılıyor

Belediyemizin çevre sorunlarını sistemli bir şekilde ele almasına yardımcı olmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'nın bir parçasını oluşturan ve kentsel çevre sorunlarını kapsayıcı nitelikte ele alan İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) kapsamında iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının azaltımı ve halihazırda iklim değişikliği etkilerine karşı uyum hedefleri doğrultusunda Belediyemiz Başkanlar Sözleşmesine taraf olmuş ve Avrupa Birliği stratejilerine uygun olarak 2030 yılına kadar seragazı salımlarının %40 azaltılmasını ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak kentimizin dirençliliğinin artırılmasını taahhüt edilmiştir. Bu taahhüt kapsamında Yenilenebilir enerji santrallerinden elektrik üretimi çalışmalarına ilave olarak Belediyemiz elektrik enerjisinin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için serbest tüketici kapsamında piyasadan temin edilen elektrik enerjisi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kaynak Sertifikalı olarak temin edilmektedir.


Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı ve Enerji Verimliliği Eğitimlerine devam ediyoruz

İklim değişikliği etkilerine dirençli ve sağlıklı bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği, doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmalar kapsamında 2015 yılında başlatılan “Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği” konulu eğitim projesi uygulanmaya devam ediyor.

Ege Orman Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim projesi, İzmir ilinin 30 ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okulların 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenmektedir. Eğitimlerde 2015 yılından bu yana toplam 363 okulda yaklaşık 36.000 öğrenciye ulaşılmış ve farkındalık eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde öğrencilere proje için hazırlanan “Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği” eğitim kitapçığı ile geri dönüşümlü-tohumlu eğitim seti, tohumlu kalem, tohumlu kitap ayracı vb. dağıtılmaktadır.

Sağlıklı Kentler Birliğine Üyeyiz..

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB); kent sağlığına ilişkin tüm verilerin tek bir merkezde toplanması sonucu doğru kararlar alınmasını, doğru yatırımlar yapılmasını, dolayısıyla sınırlı olan kaynakların doğru kullanılmasını ve en önemlisi İzmir halkına verilen hizmetlerin eşitlik ilkesi çerçevesinde ve yaşam kalitesini yükseltme doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak ve kentteki karar vericilerin sağlık konusunu gündemin ilk sıralarına yerleştirebilmesi amacıyla Sağlıklı Kentler Birliğine 08.09.2006 tarihinde üye olmuştur.

Sağlıklı Kentler Projesi çalışmaların belirli bir disiplin ve işbirliği içerisinde uzman kadrolar tarafından ortak bir platformda yapılmasını sağlamak ve sağlıklı verilere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak üzere, T.C. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile 07.05.2007 tarihinde protokol imzalanarak proje ortaklığı gerçekleştirilmiştir.

Haziran 2007 tarihinde Sağlıklı Kent Platformu için; kamu kurum ve kuruluşlarına platforma davet mektubu gönderilmiş, atanan temsilcilerle yapılan bilgilendirme toplantıları sonucunda akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, ilçe belediyeleri ve valilik temsilcileri ile çalışma grupları oluşturulmuştur.

Oluşturulan çalışma grupları ile İzmir ili mevcut durumunu gösteren Kent Sağlık Profil kitabı hazırlanmıştır. İngilizcesi de hazırlanan profil kitabı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na gönderilerek resmi bir başvuru süreci sonucunda gerekli koşullar sağlanarak V. Faz’a üyeliğimiz kabul edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi beşer yıllık dönemlerle gelişen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehir Ağı’nın V. evresine kabul edilerek (2009–2013), VI. (2014-2018) ve VII. (2019-2024) evresindeki faza da üye olarak devam etmektedir. Her dönemde “sağlıklı kent” olmayı hedefleyen şehirler uluslararası bu ağa üye olarak, belirlenen ana temalar çerçevesinde sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştirmektedir. DSÖ Sağlıklı Kentler Ağı’na üyelik resmi bir başvuru sürecini takip ederek tamamlanmaktadır. Beş yıllık dilimlere bölünmüş her aşamanın sonunda eski ağ dağıtılmakta ve bir sonraki aşama, oluşturulan yeni bir ağ ile devam etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Kentler Projesi, Avrupa ölçeğinde sağlığı, karar vericilerin gündeminde ön sıralara yerleştirmeyi ve herkes için sağlık stratejisinin prensipleri ve hedefleri doğrultusunda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınma için kapsamlı yerel stratejiler geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli uluslararası bir gelişim inisiyatifidir. Sağlıklı Kentler Projesi'nin ana hedefi, kentte yaşayan ve çalışan insanların fiziksel, zihinsel, sosyal ve çevresel gönençlerini arttırmaktır.

Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında İzmir Kent Sağlık Profili ve İzmir Kent Sağlık Gelişim Planları hazırlanarak belirlenen yıl aralığında güncellenerek yayınlanmaktadır. Proje İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında sürdürülmektedir.

Yeşil Şehir ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planlarımız Hazır

İzmir, ülkemizin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı’na dahil olan ilk şehridir. Bu kapsamda Yeşil Şehirler Programının bir parçasını oluşturan ve aralarında su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve iklim değişikliği konularının da yer aldığı bir dizi kentsel çevre sorununu kapsayıcı nitelikte ele alarak çözümlere yönelik eylemlerin yer aldığı İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) sağladığı 300 bin Avroluk hibe desteği ile hazırlanmıştır.

Yeşil Şehir Eylem Planının (YŞEP) amacı; çevresel zorlukları belirleyip, bunların içinden en acil ele alınması gerekenleri tespit ederek İzmir için daha yeşil bir geleceği mümkün kılacak bir vizyon oluşturmak ve projeler geliştirmektir. İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı, 18 ay gibi bir sürede 100'den fazla katılımcının katkılarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Plan, 16 Aralık 2020 tarihli Meclis Kararı ile onaylanıp yürürlüğe girmiştir.

Yeşil Şehirler süreci, YŞEP hazırlayan ve uygulayan tüm kentlerin kullandığı tutarlı bir metodolojiyi takip eder. Metodolojide dört ana adım yer almaktadır: (1) Yeşil Şehirler Mevcut Durum Değerlendirmesi (2) Yeşil Şehir Eylem Planı; (3) Yeşil Şehir Uygulama Aşaması ve (4) Yeşil Şehir Raporlama Aşaması.

Plan çerçevesinde 21 farklı grupta, altyapı yatırımlarını, politika tedbirlerini, kapasite geliştirme ve savunuculuk girişimlerini içeren, tümü yeşil bir İzmir vizyonu gerçekleştirmeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış 47 eylem önerilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediyenin öz kaynaklarını kullanarak ya da diğer finans kaynakları tarafından desteklenecek altyapı yatırımları, politika tedbirleri, planlar ve stratejiler, bir grubun davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan davranışsal tedbirler, eğitim ve yaptırımları kapsamaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında Belediye Başkanları Sözleşmesini (Covenant of Mayors) imzalayarak 2020 yılına kadar sera gazı salımlarını %20 azaltım taahhütünde bulunmuştur. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Avrupa Birliği stratejilerine uygun olarak sera gazı azaltım ve iklim uyum hedeflerini gözden geçirerek Belediye Başkanları Sözleşmesi taahhütünü 05.08.2019 tarihli Meclis Kararı ile 2030 yılına kadar sera gazı salımlarının %40 azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak kentimizin dirençliliğinin artırılması olarak yenilemiştir.

Bu taahhüt kapsamında kentsel ve kurumsal sera gazı envanteri, risk ve kırılganlık değerlendirmesi ile sera gazı azaltım ve iklim uyum eylemlerini içeren İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşen 1 vasıtasıyla finanse edilerek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteği ile Belediye Başkanları Sözleşmesi metodolojisine uygun olarak belediyemizin birimleri, bağlı kurum/kuruluş ve şirketleri, ilgili kamu kurumları, STK'lar, üniversiteler ve meslek odalarının katılımları ile hazırlanmıştır.

Paydaş katılımı İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı sürecinin önemli bir özelliği olmuş, 2019 Aralık ayında düzenlenen başlama etkinliği ve çalıştaylar vasıtasıyla 100'den fazla katılımcı planın hazırlık sürecinde yer almıştır. Ayrıca, hazırlık sürecinde yerelde iklim değişikliğine uyumun nasıl sağlanabileceğini ve uyum göstergelerini izleme sürecinde hangi verilerin kullanılabileceğini anlamak için belediye birimlerinden ve dış kurumlardan katılım sağlayan paydaşlar ile odak grup toplantıları düzenlenmiştir.

İzmir’in Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, İBB Stratejik Plan 2020-2024 vizyonuna uyumlu olarak, en acil çevresel zorlukları belirleyip, önceliklendirme ve ele almayı amaçlayan İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı ile eş zamanlı olarak hazırlanmıştır.

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını hazırlayan tüm kentlerin kullandığı Belediye Başkanları Sözleşmesi metodolojisine uygun şekilde yürütülen süreçte şu temel adımlar izlenmiştir:

1) Mevcut salım envanterinin hazırlanması ile risk ve kırılganlık değerlendirmesi yapılmasını içeren mevcut durum incelemesinin gerçekleştirilmesi,

2) Salımlar hakkında daha fazla bilgi edinmek, salımları azaltmak ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmak için pratik eylemler oluşturulması.

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, kentsel paydaşların katılımıyla belirlenen farklı sektörlerde enerji tüketiminden kaynaklanan salımların azaltılması için bir yol haritası oluşturmaktadır. Kentsel sera gazı salımları, Uluslararası Yerel Girişimleri Konseyi (ICLEI) tarafından IPCC yönergelerine dayanarak oluşturulmuş ve her yerel yönetim için geçerli olan, Uluslararası Yerel Yönetim Sera Gazı Emisyonları Analiz Protokolünün (IEAP) genel ilkeleri ve felsefesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Belediye Başkanları Sözleşmesi çerçevesinde tanımlanan 12 sektörde, yine aynı sözleşme çerçevesinde tanımlanan 9 temel tehlike için İzmir’de iklim değişikliği riskleri değerlendirilmiştir. Değerlendirilen sektörler tarım ve ormancılık, binalar, sivil savunma ve acil durum, ekonomi, enerji, çevre ve biyolojik çeşitlilik, sağlık, arazi kullanım planlaması, turizm, ulaşım, atıklar ve su’dur.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve diğer önemli paydaşların hâlihazırda uyguladığı mevcut politika stratejilerinden ve tavsiyelerden yola çıkarak geliştirilen İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında, sera gazı salımlarını azaltmak ve karşı karşıya olduğu riskleri ve en kırılgan olduğu noktaları ele alarak iklim değişikliği etkilerine karşı dayanıklılığını arttırmak amacıyla eylemler belirlenmiştir.

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı aynı zamanda hazırlanan İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı birbirini tamamlayıcı nitelikte olup, birlikte çevre ve iklim değişikliği konularında İzmir’in yol haritasını oluşturmaktadırlar. Arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil savunma ve acil durum, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım sektörleri kapsamında her iki planda toplam 61 eylem beraberce yürütülmektedir.İzmir’de şehrin hızlı kentleşme eğilimine girdiği 1960’lı yıllardan itibaren kent–doğa karşıtlığının üst düzeye çıktığı görülmektedir. İzmir’in yeni dönemdeki doğa esaslı yaşama geçiş stratejisi, tam da bu zıtlıkları kırmaya, kent ve kır arasındaki ilişkiyi bağlantısallık ve döngüselliğe dayalı olarak yeniden inşa etmeye dayanmaktadır. Sayın Başkanımız Tunç SOYER’in ortaya koyduğu “Döngüsel Kültür” vizyonunun dört sütunu; Belediyemizin yaptığı her eylemde olan doğayla, birbirimizle, geçmişimizle ve değişimle uyumu tanımlamaktadır. Döngüsel Kültür kavramıyla yaptığımız eylemler, küresel iklim krizi gibi risklere karşı İzmir’i daha güçlü kılmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir SECAP ve İzmir YŞEP planları sonucunda İzmir'in Doğa ile Uyumlu Yaşam Stratejisini belirlemiştir. Temel stratejisi “kentsel ve kırsal alanın yönetimine dair fiziki, ekonomik ve kültürel planları ortaklaştırmak” şeklinde tarif edilmiştir. Bu belge, kentsel esnekliğin olmadığı geleneksel şehir planlama anlayışının aksine, yaşamın kentsel ve ekolojik katmanları arasında incelikli bir ilişki kurmayı hedeflemektedir.

İzmir doğasının özelliklerinin detaylı ele alındığı İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi’nde; İzmir ekonomisini, kentin körfezden kırsal alana kadar uzanan dört fiziki katmanını tarif etmektedir. İzmir’in doğayla uyumu için bugüne kadar hazırlanan çalışmalar bulunmaktadır. Şehrin doğayla ilgili stratejisinin özünü ortaya koymaktadır. İzmir’in doğayla uyumlu yaşama geçiş adımlarını tarifleyecek öncü uygulamalar sunulmaktadır.İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin “su stresi yaşayan'' ülkeler arasında olması ve bu durumun iklim krizi ile birlikte daha da derinleşerek su fakiri ülkeler sınıfına dahil olması durumu öngörüsü ile hareket etmekteyiz. Bu bağlamda toplumsal farkındalık oluşturmayı, içme suyu kalitesindeki suyun kullanma suyu olarak kullanımının önüne geçmeyi, su tasarrufu sağlamayı, su kaynaklarının korunmasını ve su biriktirme ve tutma yöntemleri ile taşkınları önlenmesi amacıyla Yağmursuyu Hasadı Projesi hayata geçirilmiştir. Ülkemizde yağmursuyu iniş boruları çoğunlukla doğrudan kanalizasyon sistemine bağlanmakta ve yoğun taşkın anlarında şebeke üzerine fazladan bir yük oluşturmaktadır. Yağmursuyu hasadı ile toplanan temiz suyu ihtiyaç halinde kullanmak, hem kentlinin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de kentin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesi konusunda önemli bir adım olacaktır. "Yağmursuyu Hasadı" projesi belediyemizin iklim değişikliği çalışmaları altlıkları ile geliştirilmiştir.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Belediyemizin hazırlamış olduğu Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) doğrultusunda kentin dirençli hale getirilmesi, taşkın riskinin azaltılması, sürdürülebilir bir çevre yaratma ve uluslararası ölçekte iyi uygulama örneklerini de içinde barındıran bir dizi çalışma yapılması amacıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile “Sünger Şehir Yaklaşımıyla Taşkınların Önlenmesi ve Doğa İle Uyumlu Bir Şekilde Çözüm Üretilmesine Dair İşbirliği Protokolü” yapılmıştır. Protokol kapsamında “Sünger Kentler, Yeşil Altyapı Çalışmalarında Dayanıklılık ve Yenilik Çalışması” raporu hazırlanmıştır. Buna ek olarak Türkiye’de ilk kez yayınlanan Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği de Yağmursuyu hasadı projesine altlık oluşturmuştur.

Resim Yarışması ve Öykü Yarışmaları Düzenliyoruz

İklim değişikliği etkilerine dirençli ve sağlıklı bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmalar düzenliyoruz.

İzmir ilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik ilki 2015 yılında düzenlenen “Rüzgar ve Güneş Temiz Enerjiyle Bütünleş” konulu resim yarışması geleneksel olarak 2 yılda bir düzenlenmektedir. Seçici Kurulun değerlendirmesi sonucu kazanan ilk üçe giren eser sahiplerine “en çevreci ulaşım aracı olan bisiklet” ödülleri Haziran 2022’de 4.sü düzenlenen resim yarışmasının ödül töreninde verilmiş olup ilk 50’ye giren eser sahiplerine de çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Eser sahiplerinin eserleri ayrıca belirlenen alanda 1 hafta süreyle sergilenmektedir.

İzmir ilinde ikamet eden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan okul öncesi-anasınıfı ve ilkokul sınıf öğretmenleri ile ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenlerine yönelik “İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması” düzenlenmektedir. Çevre Bilinci, Enerji Verimliliği, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı kategorilerinde ilki 2021 yılında İzelman A.Ş. işbirliğinde yapılan yarışmada “Ekolojik Okur Yazarlık” eğitimini tamamlayan katılımcılar yazdıkları öyküler ile katılarak Jüri seçimiyle dereceye girenlere düzenlenen ödül töreninde çeşitli hediyeler verilmiştir.

Yürütülen Projeler

CARDIMED (Akdeniz Bölgesinde İklim Değişikliğine Uyum ve Direnç Gösterilmesi Projesi)

Hibe Programı: Ufuk Avrupa Programı (İklim Değişikliğine Uyum Misyonunu 2022 Yılı Çağrısı)

Başvuru Sahibi: Athena Ulusal Teknik Üniversitesi (Yunanistan)

Projenin Amacı: Akdeniz biyocoğrafik bölgesinde iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnç geliştirilmesi, doğa temelli çözümler değer zincirinde yer alan aktörlere destek sağlanması, dijital altyapı aracılığıyla vatandaş katılımının artırılması ve kapasitenin geliştirilmesidir.

Proje Ortakları: Başta Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzdoğa A.Ş. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doğa Derneği, İZSU olmak üzere; Yunanistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Portekiz, Kıbrıs, Malta, Hırvatistan ülkelerinde yer alan toplam 51 50 proje ortağı bulunmaktadır.

İBB’nin Rolü: Gediz Deltası'nda arazinin ve biyolojik çeşitliliğin restorasyonu ve iklim değişikliğinden korunması amacıyla doğa temelli çözümleri içeren bir model oluşturacaktır. Bu çerçevede, nehir deltası sulak alanlarının biyoçeşitliliğini zenginleştirmek ve yerel savunmasız toplulukların refahını artırmak için doğa temelli çözümler uygulanacaktır. (Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, okaliptüs ağaçları yerine yerli ağaç ve çalı türleri dikilmesi, çatılarında kuş yuvaları olan balıkçı kulübeleri inşa edilmesi, halofit bahçesi, yayalar ve bisikletliler için “Yeşil Rota” oluşturulması, güzergah boyunca doğa yapbozları, deniz içinde doğa sınıfı, ahşap platformlar, tuzlu sulak alan düzlükleri, kuş gözlem kuleleri ve kuş tünekleri gibi ünitelerin yapımı, hayvan barınaklarının çatıları aydınlatma ve/veya ısıtma amaçlı PV panelleri ile küçük ölçekli biyogaz tesisleri kurulması)

Toplam Bütçe: 19.307.911,25 Avro

İBB’nin Alacağı Miktar: 405.125,00 Avro

Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube MüdürlüğüDialogue4Nature (D4N) Projesi

Hibe Programı: Avrupa Birliği Akdeniz Bölgesel Kalkınma Programı (Interreg EuroMED)

Başvuru Sahibi: Girit Bölgesi

Projenin Amacı: Bölgede kurumsal diyalog mekanizmaları geliştirerek, Akdeniz havzasındaki yönetişimin artırılması, ortak çözümler bulunması ve bölgeler, şehirler ölçeğinde uygulanması ve kurumların yönetişim kapasitelerinin özellikle iklim değişikliği ve koruma temalarında geliştirilmesini sağlamaktır.

Proje Ortakları: IUCN Akdeniz İşbirliği Merkezi, Girit Bölgesi (Lider ortak), Plan Bleu, Sardinya Bölgesi, MedCities Ağı, Hırvatistan Deniz Enstitüsü ve Karadağ Ekoloji ve Şehir Planlama Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi (iştirakçi)

İBB’nin Rolü: Proje çıktılarının yaygınlaştırılması, oluşturulacak kurumsal diyaloglara aktif katılım, projenin ana akım ve potansiyel sonuçlarını benimsemesi.

Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube MüdürlüğüENCHANT (Davranış Değişim Dönüşüm Stratejileri Yoluyla Enerji Verimliliği)

Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “Düşük Karbonlu, İklime Dirençli Bir Gelecek İnşa Etmek: Güvenli Temiz ve Verimli Enerji” Çağrısı

Başvuru Sahibi: Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (koordinatör)

Başvuru Amacı: Kamuoyunda enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkarmak için müdahaleler geliştirmeyi ve bu müdahaleleri test etmeyi amaçlamaktadır. Projenin başlıca amacı; etkili bir enerji verimliliği kampanyası için karar vericileri, belediyeleri, STK'ları ve enerji sağlayıcılarına yönelik amprik bilgiye dayalı bir “Karar Kiti (aracı)” oluşturmaktır.

Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji Enstitüsü (Avusturya), Roma Üniversitesi (İtalya), İzmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye), Babeş - Bolyai Üniversitesi (Romanya) ve Groningen Üniversitesi (Hollanda), Norveç Akıllı İnovasyon Merkezi (Norveç).

Belediyemizin Rolü: Belediyemizin projedeki rolünün “Karar Kiti”nin oluşturulması sürecinde anketi de içeren metotların (RCT) geliştirilmesine ve anket vb. uygulamaların İzmir’de yaşayanlara iletilmesine katkı sağlaması ve kampanya kanalı olmasıdır. (projenin ve kampanyanın görünürlüğüne katkı sağlamaktır.)

Toplam Bütçe: 2.000.000 Avro

Belediyemizin Projeden Alacağı Hibe Tutarı: 18.625 Avro

İlgili Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

Süre: 39 ayCAMPAIGNers (Citizens Acting on Mitigation Pathways through Active Implementation of a Goal-setting Network)

Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “İklim eylemi, çevre, kaynak verimliliği ve ham malzemeler” Çağrısı

Başvuru Sahibi: Johannes Kepler Üniversitesi (JKU) Enerji Enstitüsü (Linz/Avusturya)

Proje Ortakları: 29 kurum ve Avusturya, Norveç, Güney Afrika, Belçika, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye, Finlandiya, Litvanya, Fransa, Azerbaycan, İrlanda, İsveç, Peru ülkelerinden oluşan çok ortaklı bir yapı mevcuttur. Belediyemiz ortaktır.

Projenin Amacı: Proje ile AB'nin sera gazı emisyon azaltma konusundaki uzun vadeli stratejisine yönelik ölçülebilir destek sağlamak için mevcut araştırmaların kullanılmasını ve yeni verilerin yönetilmesini amaçlanmaktadır.

Proje Süresi: 36 ay

Bütçe: 5.000.000 Avro

Hibe Tutarı: 34.225 Avro

İlgili Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube MüdürlüğüTamamlanan Projeler

Enerji Verimliliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Amacıyla Enerji Etüt Analizi Raporunun Hazırlanması Projesi

Hibe Programı: İZKA 2022 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Programı

Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Projenin Amacı: Enerji verimliliği uygulamalarının ve yeni nesil teknolojilerin kullanımının artırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin enerji tüketimlerini ve enerji giderlerini düşürmek üzere Belediyemize ait Bornova Buz Sporları Salonu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Buca Sosyal Yaşam Yerleşkesi’nin enerji etütlerinin yapılması ve raporlarının hazırlanmasıdır.

Proje Süresi: 6 ay

Toplam Bütçe: 194.750,00 TL

Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube MüdürlüğüGreen Re-vision: Dayanıklı Kentler için Çerçeve Oluşturulması

Hibe Programı: Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı

Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Projenin Amacı: İzmir'de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yeşil altyapı potansiyelini kullanmak, artırmak ve desteklemektir. Proje’nin özel amaçları ise; a) Kenti iklim değişikliğinin etkilerine daha dirençli kılan bir çerçeve geliştirmek, b) İklim değişikliğine karşı hedef grupların ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik teknik kapasitenin artırılması, c) bilgi ve deneyimi yaymak suretiyle iklim değişikliği konusunda kamu bilinci oluşturmaktır.

Ortaklar: Peyzaj Araştırmaları Derneği- PAD (eş başvuru sahibi), Avusturya Kentsel Ekoloji Derneği - SURE (İştirakçi)

Toplam Bütçe: 150.386 Avro

Hibe Tutarı: 122.293 Avro

Süre: 18 ay

İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube MüdürlüğüEkrem Akurgal Yaşam Parkı Spor Salonu ve Otopark Alanı'na Fotovoltaik Güç Sistemi Kurulması

Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı

Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Projenin Amacı: İzmir'de enerjide yerel kaynakların kullanılması suretiyle çevresel sürdürülebilirliğe ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulması, bu çerçevede; güneş enerjisi potansiyeli yüksek İzmir'de güneş panelleri ile elektrik üreterek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanmasına, yenilenebilir enerji ve teknolojilerinin kullanımının farklı sektörleri içerecek ve elektrik maliyetinde maksimum ölçüde azalma sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Toplam Bütçe (TL): 1.297.518,45

Hibe Tutarı (TL): 973.138,83

Süre: 12 ay

İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube MüdürlüğüCITyFIED Geleceğin Tekrarlanabilir, Verimli ve Yenilikçi Bölge ve Şehirleri

Hibe Programı: Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Akıllı Kentler Çağrısı

Başvuru sahibi: CARTIF Teknoloji Merkezi, İspanya

Projenin Amacı: Şehir veya bölge boyutunda hem enerji verimliliğine hem de karbondioksit azaltılmasına yönelik yenilikçi bütünleşik enerji sistemlerinin demonstrasyonu hedeflenmektedir. Bu çerçevede; projede bölgesel ısıtma/soğutma, binaların enerji verimli hale getirilerek yenilenmesi ve fotovoltaik sistemlerden üretilecek elektriğin dağıtımı konularında seçilen Laguna de Duero (İspanya), Soma (Türkiye) ve Lund (İsveç) kentlerinde demonstrasyon sahaları oluşturulacaktır.

Ortaklar: İsveç Çevre Enstitüsü, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Teknik Üniversitesi,TECNALIA, ACCIONA, DALKIA, LKF, KRAFTRINGEN ENERGI, Soma Elektrik Üretim ve Dağıtım Tic. A.Ş., I.ACUSTICA, MIR, STEINBEIS, YOURIS Şirketleri Kentler Kümesi:İzmir, Firenze, Malaga, Napoli, Salerno, Rovereto, Botkyrka, Ludwigshafen, Udine, Valladolid, Varmdö Kentleri.

Belediyemizin Rolü: Proje kapsamında belediyemiz, demonstrasyon kentlerinden elde edilecek sonuçların tekrarlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan ve 11 kentten oluşan “CITyFIED Kentler Kümesi” arasında yer almaktadır.

Süre:5 yıl

İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü