Sağlıklı Kent Kavramı
Geri

Sağlıklı bir kent sürekli olarak sosyal ve fiziksel çevreler yaratan, bunları geliştiren ve hayatın tüm fonksiyonlarını yerine getiren getirebilme ve en yüksek potansiyellerine erişebilmeleri konusunda insanların birbirlerini desteklemesine olanak sağlayan, toplumsal kaynakları sürekli olarak genişleten bir şehirdir. 

Sağlıklı bir kent; sadece elde edilen sonuçlar ile değil, kentin süreci ile tanımlanır. Sağlıklı kent belli bir sağlık seviyesine ulaşmış bir kent değildir, sağlıklı kent konusunda bilinçlidir ve sağlığı daha iyiye götürmek için çaba harcamaktadır. Bu yüzden o anki sağlık seviyesine bakılmaksızın her kent sağlıklı bir kent olabilir, sağlıklı bir kent olmak için gereken kendisini sağlığa adamış olmak ve bunu başarmak için bir yapı ve sürece sahip olmaktır. 

Sağlıklı bir kentin nitelikleri; 

Sağlıklı bir kent;

1- Konut kalitesi de dahil olmak üzere yüksek kalitede, temiz, güvenli bir fiziksel çevre,

2- İstikrarlı ve uzun vadede bu istikrarın sürdürülebildiği bir ekosistem,

3- Güçlü, birbirini destekleyen ve sömürücü olmayan bir toplum,

4- Toplumdaki bireylerin kendi hayat, sağlık ve refahını etkileyecek kararlarda katılım ve kontrole sahip olması,

5- Şehirde yaşayan tüm bireylerin yemek, su, barınak, gelir, güvenlik, iş vb. temel gereksinimlerinin karşılandığı,

6- Her türlü temas, ilişki ve iletişim olanağıyla değişik kaynak ve deneyimlere ulaşılabilindiği,

7- Çeşitli, hayati ve yenilikçi bir kent ekonomisi,

8- Geçmişe, şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirasına ve diğer grup ve bireyler ile bağlılığın desteklendiği,

9- Optimum düzeyde herkese ulaşabilen halk sağlığı ve hastalık bakım hizmetlerinin verildiği,

10- Yüksek bir sağlık statüsüne (yüksek seviyede pozitif sağlık ve düşük seviyede hastalık) sahip bir şehirdir.

KENT SAĞLIK PROFİLİ

Bir kent sağlığı profili; şehirde yaşayanların sağlığının ve bunları etkileyen faktörlerin niteliksel ve niceliksel bir açıklamasıdır. Bu profil sorunları tanımlar, gelişim için önerilerde bulunur ve faaliyetleri teşvik ederek, ilgili tüm sektörlerin bilginin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve sunulması için birlikte çalışmalarını sağlar. Verilerin analizi, raporun hazırlanması, rapor bulgularının sunumu ve iletilmesi ile ilgili rehberlik hizmeti verir. Bir kent sağlığı profilinin içeriği hakkında detaylı öneriler sunar.

Kapsamlı kent sağlığı profilleri; Sağlıklı Kentler projesinin anahtar ürünlerini temsil eder. Bunlar, sağlığın yerel düzeyde geliştirilmesi için gösterilen ciddi çabaların kanıtlanmasını ve güvenilir olmasını sağlar. Bu profiller sağlığın savunulması, önceliklerinin belirlenmesi ve güvenilirliği için temel görevi yerine getirir. Profiller insanların sağlığı ve içinde yaşadıkları şartlar ile ilgilidir. Bunlar, değişim için son derece gerekli olan araçlardır ve bu yüzden yerel karar alma ve stratejik planlama aşamalarının ayrılmaz birer parçasıdırlar. Profillerin hazırlanması sektörler arası çalışma, toplumun ve medyanın katılımı için eşsiz olanaklar yaratır.

Bir profil, şehirlere bir çok şekilde yardımcı olabilir: üretilmesi için gerekli olan işbirliği sağlık ortaklıklarını sağlamlaştırmaya yardımcı olabilir; içerdiği bilgiler sağlık sorunlarını gösterebilir ve ortakları çözüm bulmak için bir araya getirebilir.

İyi bir profil, bir şehri ve bu şehirde yaşayanların sağlığını etkileyen faktörleri açık bir şekilde tanımlar ve değişim için heves ve enerji yaratacak önerileri ortaya koyar. Profil hem toplum katılımı hem de politik destek için bir odak sağlamalıdır.

Bir kentin sağlık profili, şehirde yaşayanların sağlığının ve sağlıklarını etkileyen faktörlerin niceliksel ve niteliksel bir açıklamasıdır. Sorunları tanımlar, gelişim için öneriler ve faaliyeti teşvik eder.

Bir kent sağlık profili:

· Kentle ilgili sağlık bilgilerini özetlemeli,

· Kentteki sağlık sorunlarını tanımlamalı,

· Kentteki sağlığı etkileyen faktörleri tanımlamalı,

· Sağlığın geliştirilmesi için önerilen faaliyet alanlarını tanımlamalı,

· Kentte sağlıkla ilgili değişiklikler yapılması için uyarıcı olarak davranmalı,

· Sağlıkla ilgili olarak elde edilecek hedefler belirlemeli,

· Sektörler arası faaliyet için bir uyarıcı görevi yapmalı,

· Sağlık göstergeleri hakkında yeni veri ihtiyaçlarını tanımlamalı,

· Sağlığı etkileyen konular hakkında halka, politikacılara, profesyonellere ve karar vericilere kolayca anlaşılabilir bir şekilde bilgi vermeli,

· Sağlığı ve sağlık belirleyicilerini görünür hale getirmeli,

· Yerel topluluğun kentteki sağlık konularına ilişkin görüşlerini kaydetmelidir.

Sağlıklı Kentler hareketine katılan tüm şehirler kendilerini şehirde yaşayanların sağlığının geliştirilmesine adamışlardır. Kent sağlığı profili bu işe yardımcı olunması için bir araçtır. Politikacılar, uzmanlar ve şehirde yaşayanlar arasında değerli bir iletişim kanalı oluşturmalı ve sağlık sorunlarının açıkça tartışılmasını kolaylaştırmalıdır.

KENT SAĞLIK GELİŞİM PLANI


Kent Sağlık Gelişim Planı; şehir içerisinde sağlığın artırılması için stratejileri ve müdahale programlarını ortaya koyan, hedefleri ve belirtilen eylemlerin uygulanma sürelerini tayin eden ve izleme ile ilgili uygulamaları belirleyen, bütün sektörlerin sağlık ve yaşam kalitesi konusunda odaklanmalarını teşvik edip ortak bir platform gelişmesini sağlayan planlama anlayışıdır.

. Bir şehir sağlığı planının üretimi, ilgili sektörlerin ve kanaat önderlerinin şehrin insanları ile birlikte çalışmasını gerektiren devamlı bir süreçtir.

. Tüm sağlık ve sağlıkla ilgili faaliyetleri entegre edip, sağlık üzerinde etkili olan sektörler arasında bağlantı kurar.

. Planda belirtilen eylemler sağlığı, çevreyi, eğitimi, sosyal hayatı, istihdamı ve sağlık hizmeti sektörlerini etkileyen tüm temel sektörleri de kapsamalıdır.

. Mevcut ve gelecekteki sağlık programlarına yön verir ve "Herkes için Sağlık" vizyonuna pratik bir ifade kazandırır.

. Sağlıkla ilgili gelişmelerin gerçekleşebileceği bir çevre yaratılmasına yardımcı olur.

. Sağlık sorunları ile ilgilenmek konusunda yeni kaynakların geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırır.

. "Herkes için Sağlık" ilkeleri doğrutusunda tüm insanların tam kapasitelerini gerçekleştirme hakkı ve fırsatına sahip olması gerekliliğinden dolayı sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesine yön verir.

. Mevcut ve planlanan sağlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve görünürlüğü olan politikaların geliştirilmesini sağlar.

. Şehir alanlarını insan eylemlerinin günlük kalıplarını yansıtacak şekilde ekosistemler olarak görür ve zenginlik veya statü gözetmeksizin ekolojik olarak sürdürülebilir imkanlar ve yüksek kalitede bir çevre yaratır.